Партньори

ЕРАЗЪМ+ е Европейска програма за подпомагане на образованието, младежта и спорта в Европа. Нейният бюджет от 14.7 милиона, ще даде възможности на повече от 4 милиона европейци да учат или да бъдат доброволци.

CIAPE e Италиански център за учене през целия живот, неправителствена организация. Тя съществува като асоциация на преподавателите да развива образованието чрез предлагане на достъпно и включващо образование.

CIAPE е международен координатор на Европейската мрежа за качествени стажове, включваща бизнес и организации в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) от 20 различни страни.  CIAPE е член на CEDEFOP „ЕКР-трансфер на кредити в ПОО” и на асоциацията „Осигуряване на качеството в ПОО”. CIAPE прави изследвания е областта на валидирането на универсални и нови умения, нужни а пазара на труда.

Ni+ Ni- е консултантска организация специализирана в проблемите на равенството между половете. Организацията съветва, подпомага и обучава обществени и частни организации да разработват стратегии за равенство и планове за действие. Ni+ Ni- разработва диагностични подходи за държавни и частни организации чрез сравняване на ситуации при мъжете и жените, свързани със заплащането, при наемане и при обучение. Тези диагностични дейности водят до изработване на планове за действие и инструменти за акцентиране на вниманието.

Fastrak Consulting Ltd. е малка консултантска фирма от Обединеното кралство с редица клиенти от други страни. Fastrak е създадена през 1997 от Clive Shepherd, предишен ръководител на образователния департамент на мултинационална компания и след това създател на компания за мултимедия. Фирмата специализира в сферата на учене на работното място с помощта на цифровите технологии.

Youthinclusion  е неправителствена организация чиято цел е подобри ситуацията на младите хора, жени и маргинални групи във всички области на социалния живот. Това се постига чрез промоциране на равенствотo между половете, демокрация, човешки права, доброволчество и интеграция.

Персоналът на организацията има опит в неформалното обучение, младежката политика, човешки права, равенство между половете и др. Youthinclusion е член на редица международни организации като Anna Lindh Foundation Network, FEDI Network и национални мрежи като  Denge ve Denetleme Ağı, Gençlik Örgütleri Forumu, Ulusal Gençlik Parlamentosu и др.

Unis-Cité е нестопанска органиация, създадена през 1994 от трима студнети които искат да създадат условия за младите хора да се включват в дейности за насърчаване на равенството, многообразието и толерантността. Unis-Cité е първата организация на доброволци във Франция, обединени в името на солидарността.

Асоциацията предлага гражданско обучение и социална работа за младежи между 16 и 25 години с различен социален статус и образование. Единственият критерий е тяхната мотивация. Организацията предлага различни възможности за работа в различни тематични области: екология, работа с хора с увреждания, борба срещу дискриминацията и др.

Нашето виждане: Всеки млад човек трябва да отдели една година за да помага на някоя нуждаеща се общност.

Internationaler Bund (IB) е един от най-големите провайдъри на услуги в областта на социалната работа и образованието в Германия. С нейните 14 000 персонал в 700 предлагани услуги и 300 места в Германия, помага на 350 000 деца, непълнолетни и възрастни в тяхната кариера и личностно израстване

IB Brandenburg Nordost работи в Neuenhagen (до Berlin) и има над 3,000 clients. IB Brandenburg Nordost има специален фокус върху млади хора в неравностойно положение, например с образователни затруднения, аутсайдери или мигранти.

IB Brandenburg Nordost поддържа професионално училище, средно училище, център за професионално образование и няколко младежки клуба. По настоящем, IB Brandenburg Nordost поддържа 5 общежития за бежанци. В допълнение, организацията има ресурси за приютяване, като понастоящем се грижи за 15 непридружени младежи между 13 и 17, които са поискали закрила. Те живеят в общежития на организацията и за тях се грижат социални работници.

Националната асоциация СОКИ (www.scas.acad.bg) е регистрирана като нестопанска организация през 1992, с 8 поделения в България. Дейностите на организацията са започнали още преди официалното й регистриране с проекти за професионално развитите на младежи и студенти- разработка на образователни и обучителни материали, младежки ресурси и информация, семинари, образователни курсове, практики и форуми. От 1992 г., СОКИ е менажирала и работила по над 120 национални и международни проекти.